Location

Gulshan Avenue

 • Shop # 57, Gulshan Shopping Center Gulshan-1, Dhaka

 • 01841321045

 • 7AM - 11 PM

Gulshan -1

 • SAM Tower, Road# 22 Gulshan-1, Dhaka-1212

 • 01841320948

 • 7AM - 11 PM

Gulshan -2

 • Shop #4, Gulshan Bhaban Market Gulshan Circle-2, Dhaka

 • 01841321016

 • 7AM - 11 PM

Panthapath

 • House# 20/3, Sundoram Plaza West Panthapath,Dhaka-1205

 • 01841321027

 • 7AM - 11 PM

Dhanmondi

 • House# 56, Road# 3/A Satmosjid road, Dhanmondi.

 • 01841320945

 • 7AM - 11 PM

Khilgaon

 • Khilgaon Chowdhury Para, Plot# C 577(A), Khilgaon, Dhaka

 • 01841321018

 • 7AM - 11 PM

Agargaon

 • IDB Bhaban, E/8-A, Agargaon, Dhaka

 • 01841321012

 • 7AM - 7 PM

Uttara

 • House# 14, Road# 1, Sector# 3, Jasimuddin Avenue, Uttara.

 • 01841321014

 • 7AM - 11 PM

Bashundhara R/A

 • 24/2/A Bashundhara Rd, Shop no. 4 Dhaka-1229

 • 01841 321040

 • 7AM - 11 PM